Nákupní košík

No products in the cart.

BIO ESD Sáčky 610×610 mm 75 µm (role 100 ks)

Kód dodavatele BIOESD610610

Na skladě

46130.17

bez DPH

Popis

Cena závisí na počtu rolí:

Počet rolí Cena, €/role
1-25 67.48
26-125 56.60
>126 54.42

Nabízíme nákupní tašky se silným spodním svárem a uchy. 100% BIO materiál z cukrové třtiny.

Elektrostaticky kompatibilní materiály (ESD materiály) jsou plasty, které snižují statickou elektřinu, čímž chrání elektrostaticky citlivá zařízení (ESD) nebo se používají pro skladování hořlavých kapalin či plynů.

Hmotnost 7.26 kg
Rozměry 610 × 610 × 30 mm
Šířka v mm

Délka v mm

Tloušťka materiálu (µm)

Materiály

Barva

Typ balení

Weight of the roll

7.26 kg

Certificate: Food contact cer

Certifikát: Osvědčení pro styk s potravinami, určeno pro DOMÁCÍ kompostování podle normy EN 13432 až do tloušťky 70 µm a certifikováno pro průmyslové kompostování až do tloušťky 100 µm. Certifikováno jako kompostovatelné – S0455.

Degradace: 100% kompostovatelný a rozložitelný materiál, nerozkládá se na mikroplasty. Začne degradovat při přímém kontaktu s půdou nebo bakteriemi. Musí být rozloženo více než 90% materiálu do 180 dnů.

Podmínky pro skladování: skladujte na suchém místě při pokojové teplotě, chraňte před vlhkostí. Neumisťujte výrobky do blízkosti zdrojů tepla nebo chladu (topení nebo klimatizace). Vyvarujte se náhlých změn teploty (teplo/zima). Bez cizích pachů. Během skladování a přepravy zboží je třeba přijmout opatření k jeho ochraně před mechanickým poškozením a zajistit podmínky, které vylučují pronikání vlhkosti nebo jakýchkoliv kapalin do zboží.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby za uvedených podmínek skladování a přepravy

Uhlíková stopa: Kompostovatelné nákupní tašky nabízí sníženou uhlíkovou stopu, což umožňuje úspory emisí skleníkových plynů a boj proti změně klimatu pomocí

  1. vstupu do přirozeného uhlíkového cyklu použitím obnovitelných surovin
  2. vstřebání uhlíku při kompostování

Adresa výrobce: Polypak, s.r.o. Česká republika

Název a adresa organizace přijímající reklamace: Polypak, s.r.o. DIČ CZ04030630 Adresa: Osada Dukla 253, Haly č. 3,4 a 5, 415 01 Újezdeček u Teplic, Česká republika

DPH 21%

Kód zboží 3926909709tificate, HOME composting according to EN 13432 standard up to 70 µm and certified for industrial composting up to 100 µm. Certified compostable S0455.

Degradation: 100 % compostable and degradable, not break down into microplastics. Start to degrade in contact with soil or bacteria directly. Over 90 % of the material has to be degraded before 180 days.

Storage conditions: Store in a dry place at room temperature to protect from moisture. Do not place products near sources of heat or cold (heaters and/or air conditioners). Avoid sudden changes in temperature (warm/cold). Lack of foreign odors. During storage and transportation of goods, measures must be taken to protect it from mechanical damage, under conditions that exclude the ingress of moisture and other liquids.

Shelf life: 12 months from the date of manufacture, subject to the storage and transportation conditions

Carbon Footprint: Compostable shopping bags offer a reduced carbon footprint, which allows savings of greenhouse gas emissions and combat climate change by

  1. entering the natural carbon cycle by using renewable feedstock
  2. carbon sequestration through composting

Manufacturer’s address: Polypak, s.r.o. Czech Republic

Name and address of the organization receiving the claims: Polypak, s.r.o. VAT CZ04030630 Address: Osada Dukla 253, Halls nr 3,4&5, 415 01 Újezdeček u Teplic,  Czech Republic

TAX 21%

Commodity code 3926909709

Proč zvolit Polypak?

2 výrobní haly (bio&pe)

vyrobil 40 miliard pytlů

výrobní kapacita 250-300 tun/měsíc

e-shop i vlastní design

19 certifikátů a atestací

0 Nákupní košík