Nákupní košík

No products in the cart.

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

    Tyto podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi ‘‘Prodávajícím‘‘ Polypak, s.r.o., se sídlem Osada Dukla 253 (Halls nr 3 and 4), 415 01 Újezdeček, Czech republic zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39017, IČ: 04030630, DIČ: CZ04030630 “Kupující” je subjekt, který s ‘‘Prodávajícím‘‘ navázal obchodní vztah zasláním objednávky nebo uzavření kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem na kupní smlouvu.

2. Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka služeb nebo zboží firmou Polypak, s.r.o.

3. Informace o zboží a cenách

  Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.

Prodejní ceny, které Prodávající uvádí jsou bez DPH. 

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Změny cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení Kupujícího na již potvrzených objednávkách není možná.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Kalkulace, která se vyhotoví, je závazná v případě, že se dodají veškeré podkladové informace ke kalkulaci. Pokud dojde ke změně některých parametrů kalkulace, Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

Grafická příprava a polymery určené k tisku jsou zákazníkovi účtovány pouze v případě individuální nabídky tisku, dle předem sjednané nabídky. Polymery určené k tisku si Prodávající uchovává, aby nedošlo k případnému poškození.

V rámci jednotlivých objednávek poskytuje Prodávající množstevní slevy a přirážky k základní ceně. Slevy a přirážky jsou stanoveny v jednotlivých cenících nebo jsou upřesněny v nabídce a kupní smlouvě.

K ceně zboží nebo služeb jsou připočteny náklady za dopravu zboží na základě dohody s Kupujícím. Náklady na balení jsou uvedené v nabídce Prodávajícího nebo kupní smlouvě. Cena dopravy je stanovená podle platných směrnic Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat”, “BUY NOW“ nebo “Place order”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo +420 417 580 000 nebo email prodávajícího [email protected]: https://polypak.eu//cs/kontakty/.

 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. 

5.  Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě.

6.  Výrobní tolerance u jednotlivých typů obalů

 1. Standardní obaly, obaly s lepící páskou, obaly s eurozávěsem, tašky z BIO materialu a PE

Šířka +/- 4mm        Výška +/- 6mm

 1. Obaly se zipem a jezdcem, obaly s křížovým dnem

Šířka +/- 5mm         Výška +/- 10mm

 1. Komorové obaly, kornouty, tašky košilky

Šířka +/- 12mm       Výška +/- 12mm

D.Chrániče na oděvy

Šířka +/- 12mm        Výška +/- 15mm

E.Tolerance síly materiálu

U všech typů materiálů +/-10%

F.Potisky

U potisků se tolerance liší dle konkrétního grafického návrhu. Kupující bude při objednávce na toleranci upozorněn  pouze v případě individuální a specifické objednávky a požadavků.

Požaduje-li Kupující obaly velice přesné, je nutné specifikovat toleranci do objednávky – platí pouze v případě individuální a specifické objednávky. Pokud Prodávající nebude moci požadovanou toleranci zajistit, bude Kupujícího o tom informovat.

7.  Balící předpisy

Kupující akceptuje balení dle příslušných směrnic Prodávajícího. Pokud Kupující požaduje speciální balení je nutné, aby předem informoval Prodávajícího a dohodl se na jiných balících podmínkách s Kupujícím. Prodávající se vždy snaží Kupujícímu vyhovět v jeho požadavku. Pokud vzniknou Prodávajícímu více náklady na balení dle požadavku Kupujícího je nutné si s Prodávajícím dohodnout aktuální cenu. Kupující je povinen speciální požadavky na balení uvádět v objednávce, kupní smlouvě.

8.  Množstevní tolerance

Pokud se jedná o zakázku, kde není možné zajistit přesný počet vyrobených sáčků/tašek požadovaných v objednávce, bude Kupující upozorněn v nabídce, popř. v potvrzení přijetí objednávky.

Vyjde-li vyšší či nižší počet než bylo dohodnuto v objednávce, Prodávající o této skutečnosti informuje Kupujícího. Vyrobené množství nad toleranci není Kupující povinen odebrat, toto je možné změnit oboustrannou dohodou.

9. Podmínky dodání

Dodací lhůta zboží je závislá na konkrétní objednávce, druhu zboží nebo charakteru poskytovaných služeb a je uvedena v kupní smlouvě nebo potvrzené objednávce. U objednávek, které není možné odeslat ve sjednaném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Termín dokončení objednávky je vyskladnění zboží v sídle Prodávajícího. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a Kupující je povinen částečné plnění převzít. Pokud Prodávající nepotvrdí požadovaný termín Kupujícího, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požádat o bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí být písemnou formu – elektronická pošta – E-mail: [email protected], [email protected], [email protected].  

Je-li na vystavenou objednávku, kupní smlouvu Kupujícího vystavená zálohová faktura, termín dodání a realizace výroby je stanovena od připsání zálohové faktury v plné výši na účet Prodávajícího.

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedodání zboží v nepředvídaných situacích (porucha stroje, neodsouhlasený nájezdový tisk…). V takovém případě je Prodávající povinen zpoždění oznámit Kupujícímu a má právo prodloužit dodací lhůtu. Prodávající nenese odpovědnost za škody, které vznikly Kupujícímu nedodáním zboží.

Pokud u smluvního dopravce Prodávajícího vzniknou nepředvídatelné situace (ztráta zásilky, dohledávání zásilky a jiné..) je nutné, aby Kupující akceptoval reklamační řád dopravce. Smluvní dopravci postupují dle paragrafu 634/1992 Sb, dle Zákona o ochraně spotřebitele a to nejpozději do 30 dnů do uplatnění reklamace Prodávajícího.

10. Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 

 1. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 3. Zboží je kupujícímu dodáno:
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

11. Reklamační řád a odstoupení od smlouvy

 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen “Zboží”), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen “Reklamace”). Prodávající je Polypak, s.r.o., se sídlem Osada Dukla 253 (Halls nr 3 and 4), 415 01 Újezdeček, Czech republic zapsaná v obchodním rejstříku zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39017, IČ: 04030630, DIČ: CZ04030630. Kupující je subjekt, který s Prodávajícím navázal obchodní vztah zasláním objednávky nebo uzavřením kupní smlouvy.

Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se reklamační řád stává pro Kupujícího závazný.

 1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující je povinen zboží bezprostředně po jeho dodání prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o zjištěných závadách.

V případě, že objednané Zboží vykazuje zjevné vady na přepravním obalu a dopravu zajišťoval Prodávající, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít (Kontrola obalu je povinností Kupujícího). Kupující je povinen sepsat s přepravcem “Zápis o škodě“. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím. Kupující je povinen o tomto neprodleně informovat Prodávajícího.

Pokud si dopravu zajišťuje Kupující, tak za veškeré vady způsobené přepravcem nenese Prodávající odpovědnost.

Kupující je povinen Prodávajícímu reklamovat nekompletnost zboží bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí zboží.

III. Vyřízení Reklamace

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

V případě, kdy je provedena objednávka pomocí prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu – www.polypak.cz ) má Kupující právo zboží vrátit bez uvedení důvodu podle Zákona o ochraně spotřebitele do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží.

Reklamaci přijímá Prodávající na základě řádně vyplněného reklamačního formuláře. Pokud prodávající objedná zboží z elektronického obchodu je vždy reklamační formulář součástí zásilky. Reklamační formulář a formulář k odstoupení od smlouvy je k dispozici v příloze k tomuto dokumentu – poslední strany obchodních podmínek.

Prodávající nebo pověřený zaměstnanec postupuje podle obchodního zákoníku a s Kupujícím si dohodne jakým způsobem bude reklamace vyřízena – oprava zboží, třídění zboží, výroba nového zboží, výměna zboží (eshop), odstoupení od smlouvy (objednávky),sleva, jiné… .

Pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodne na výměně nebo výrobě nového zboží je Kupujícímu vždy zaslaný opravný doklad na reklamované zboží. Tímto je reklamace ze strany Prodávajícího uzavřená. Kupující následně zašle novou objednávku, kupní smlouvu.

Zboží s potiskem, kde Kupujícím nebo jeho zaměstnancem byla schválená a podepsaná korektura (autorská korektura slouží k eliminaci tiskových chyb), není předmětem reklamace.

Prodávající nebo jiný pověřený zaměstnanec je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned ve složitějších případech nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí reklamace na adresu firmy Prodávajícího – Polypak, s.r.o., se sídlem Osada Dukla 253 (Halls nr 3 and 4), 415 01 Újezdeček, Czech republic.

V odůvodněných případech, zejména pokud situace vyžaduje například znovu výrobu uvedeného zboží, třídění zboží nebo složité technické hodnocení stavu zboží se Prodávající vyjádří nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamace.

V případě neoprávněné reklamace, kdy Prodávající neshledal závadu na reklamovaném zboží budou náklady na přepravu, zpracování reklamace vyfakturovány Kupujícímu.

 1. Závěrečná ustanovení

Prodávající má zájem v případě uplatnění reklamace Kupujícím na jejím řádném a včasném vyřízení, ke spokojenosti Kupujícího. Proto v případě jakékoli reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a Prodávající se s Kupujícím dohodne o nejvhodnější formě vyřízení reklamace, ke spokojenosti obou smluvních stran. Pokud k tomu tak nedojde, má právo se Kupující obrátit na společníky firmy Polypak s.r.o., písemnou formou na e-mailovou adresu: [email protected].

12. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

13. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamační formulář.

14. Právo změny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit reklamační řád. Změny nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.wiki.lpunity.com 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 4. 2021.

PŘÍLOHA 1. 

 ODSTOUPENÍ  OD  SMLOUVY 

Kupující: Jméno a příjmení (Firma)…………………………………….. Adresa……………………………………………………………………………. 

Telefon………………………………………………………………. 

E-mail……………………………………………………………………………..

Prodávající: 

Polypak s.r.o. Osada Dukla 253 415 01 Újezdeček

IČ: 04030630, DIČ: CZ04030630 [email protected], www. polypak.cz 

V ……………………………… dne…………………… 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 

Vážení, dne ……………… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.polypak.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží …………………………………………………………………………………………………………… ……………… 

Zboží jsem převzal/a dne ……………………………. Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/la jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji. Výrobek vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši …………..Kč a …………….Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ………………………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 

S pozdravem ………………………………………. (vlastnoruční podpis) 

Přílohy: Kopie kupního dokladu číslo: …………………………

PŘÍLOHA 2.

 REKLAMAČNÍ  FORMULÁŘ

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím)

Adresát  prodávající:

Internetový obchod: www.wiki.lpunity.com

Společnost: POLYPAK s.r.o.

Se sídlem: Osada Dukla 253, 415 01 Újezdeček, Czech Republic

IČ: 04030630    DIČ: CZ04030630

E-mailová adresa: [email protected], [email protected]

Telefonní číslo: +420 417 580 000

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení …………………………………………….

Moje adresa…………………………………………………………

Můj telefon a e-mail………………………………………………..

      Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

       Dobrý den,

dne ………………… jsem ve Vašem obchodě ……………………….. vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady …………………………………………………………………………………………………………….). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: …………………………………………………………………………………. Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání).

Datum objednání ……………………………./datum obdržení………………..

Číslo objednávky:…………..

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem …………………………
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) ……………………………..

Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:……………………………..
E-mail:…………………………………………….
Telefon:…………………………………………….

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

_____________________(podpis)

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:

Faktura za objednané zboží č. ……………………
……….          …………………………………………

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

0 Nákupní košík