Nákupní košík

No products in the cart.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Polypak s.r.o. vás s radostí vítá na svých webových stránkách www.ks-cz.com. Děkujeme vám za projevený zájem o naši firmu, o naše výrobky a služby. Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitým principem, který uplatňujeme při realizaci našich obchodních vztahů. Zpracování osobních údajů se zakládá na zásadách odpovídajících zákonnosti, účelu, správnosti, minimalizaci dat a jejich ukládání v omezeném objemu, transparentnosti a ochraně důvěrnosti a integrity.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se dozvíte, které osobní údaje o vás zaznamenáváme a ukládáme, k jakým účelům to slouží a na jakém právním základě to provádíme.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje.

Protokolování přístupu na webové stránky

Co se děje, když navštívíte naše webové stránky?

Při pouze informativní návštěvě webových stránek, to znamená, když se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem nepředáváte informace, shromažďujeme jen ty osobní údaje, které váš prohlížeč předá na náš server. Když si chcete prohlížet naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje:

Tyto údaje zpracováváme a ukládáme za účelem zajištění funkčnosti webových stránek, zlepšení obsahu webových stránek a zpracování statistických analýz na základě agregovaných dat k prohlížení. Vedle toho je zpracováváme a ukládáme pro analýzu technického provozu webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

Náš oprávněný zájem na zpracování dat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je tedy nutný pro to, aby se vám tyto webové stránky zobrazily a byla zajištěna stabilita a bezpečnost.

Používání cookies

Naše webové stránky používají „technické cookies“. Ty slouží k realizaci přenosu komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě nebo k poskytnutí služby, kterou jste si vysloveně vyžádali. K jiným účelům nejsou používány a zahrnují:

Právní základ pro používání cookies podle čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů je chránit naše oprávněné zájmy v co nejlepších funkcích webové stránky a uživatelsky přívětivým designem vaší návštěvy stránky. Cookies jsou uchovávány jen po dobu, která je nutná pro příslušný účel.

Jak můžete řídit ukládání cookies

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a individuálně rozhodli o jejich přijetí nebo vyloučit přijetí cookies pro konkrétní případy nebo obecně.

Deaktivovat cookies a smazat ty cookies soubory, které byly již dříve uloženy, můžete ovšem také postupem popsaným ve vašem prohlížeči v sekci Pomoc.

Pokud neznáte typ a verzi prohlížeče, který používáte, můžete kliknout v horní části v okně prohlížeče na „Pomoc“, kde naleznete potřebné informace.

Vezměte prosím v úvahu, že deaktivace cookies může mít za následek omezení funkčnosti našich webových stránek.

Různé prohlížeče se liší ve způsobu, jakým se spravují nastavení cookies. Abyste obdrželi požadované informace a mohli se rozhodnout, zda vyjádříte souhlas s instalací a využíváním cookies, klikněte na následující odkazy.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Kontaktní formulář

Naše internetové stránky obsahují e-mailové adresy a kontaktní formuláře, které vám umožní rychlý elektronický kontakt s naší společností i bezprostřední komunikaci s námi. Jakmile s námi navážete kontakt prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, budou automaticky uloženy vámi poskytnuté osobní údaje. Tyto osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, budou uloženy za účelem zpracování vaší žádosti nebo pro kontakt s vámi. Které údaje budou shromažďovány v případě kontaktního formuláře, je patrné z jeho konkrétní podoby. Kromě toho ukládáme IP adresu přidělenou vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP) u toho počítačového systému, který používáte v obě přihlášení, dále datum a čas přihlášení. Shromáždění těchto údajů je nutné k pozdějšímu vyhledání při (eventuálním) zneužití vaší e-mailové adresy a slouží tak k našemu právnímu zabezpečení.

Nedochází k žádnému předání osobních údajů třetím stranám. Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste nás kontaktovali za účelem uzavření smlouvy, pak je právním podkladem pro zpracování vašich osobních údajů navíc i čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budou po následném zpracování vaší žádosti vymazány, a to v případě, že se dá z okolností odvodit, že příslušná záležitost je vyjasněna, a pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi ohledně uchovávání údajů.

Odkazy na webové stránky a obsahy třetích subjektů

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky na internetu. Na uspořádání propojených stránek prostřednictvím našich odkazů nemáme vliv a neneseme odpovědnost za jejich obsah. Doporučujeme vám, abyste si pozorně přečetli směrnice o ochraně osobních údajů těchto stránek třetích subjektů.

Doba trvání uložení vašich údajů

Vaše údaje ukládáme pouze po dobu nutnou pro jednotlivé účely, a to buď jak je to popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo jak je to předepsané zákonem. Po splnění účelu jsou příslušné údaje v souladu s platnými právními ustanoveními o ochraně osobních údajů vymazány.

Informace pro obchodní partnery a zákazníky

Tato informace o ochraně osobních údajů Vám objasní zpracování Vašich osobních údajů společnostípokud jste naším obchodním partnerem či zákazníkem, anebo jste kontaktní osobou našeho obchodního partnera či zákazníka, který je právnickou osobou.

Osobní údaje

Společnost Polypak s.r.o. zpracovává o svých obchodních partnerech a zákaznících při své obchodní činnosti jejich osobní údaje, které při ní získává přímo od těchto subjektů, a dále osobní údaje kontaktních osob svých obchodních partnerů či zákazníků, kteří jsou právnickými osobami, a to v papírové i digitální podobě.

K těmto údajům patří:

Účely zpracování osobních údajů

Polypak s.r.o. shromažďuje, zpracovává a využívá osobní údaje výhradně pro účely v rámci své obchodní činnosti. K tomu patří:

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro jiné než uvedené účely dojde pouze v případě, že je toto zpracování slučitelné s uvedenými účely. Budeme Vás o takovém dalším zpracování Vašich osobních údajů informovat, a pokud to bude třeba, vyžádáme si Váš souhlas.

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů jakožto našeho obchodního partnera či zákazníka při komunikaci s Vámi a při vyřizování objednávek a uzavírání smluv je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů při evidenci, řešení a vyřizování přijatých reklamací je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na správce jakožto na prodávajícího vztahuje.

Právním základem pro zpracování osobních údajů při zjišťování spokojenosti zákazníků a při hodnocení a posuzování dodavatelů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce na dosažení shody s požadavky standardů ISO a GMP+, přičemž toto zpracování nemá pro subjekt údajů právní účinky, ani se jej obdobným způsobem významně nedotýká.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, protože jste kontaktní osobou našeho obchodního partnera či zákazníka, který je právnickou osobou, zakládá se zpracování na oprávněném zájmu správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a třetí strany, kterou je náš obchodní partner či zákazník, na určení konkrétní kontaktní osoby.

Předání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou předány externím příjemcům osobních údajů jen v případě, že toto je právním předpisem předepsáno nebo je to potřebné ke splnění smlouvy s obchodním partnerem či zákazníkem (např. finančnímu úřadu, bankám, auditorům, společnostem v rámci koncernu K+S), nebo pokud ze strany Polypak s.r.o. nebo jiného subjektu existuje oprávněný zájem ve výše uvedeném smyslu, a předání je podle předpisů o ochraně údajů přípustné.

Vaše osobní údaje mohou být předány poskytovatelům služeb (zpracovatelům osobních údajů) za účelem zpracování údajů pro správce, např. poskytovatelům účetních služeb, daňového poradenství či právního poradenství. Přitom budeme respektovat předpisy ochrany osobních údajů.

Doba uchování

Vaše osobní údaje budou uchovány jen po tu dobu, dokud bude jejich znalost nutná pro účely, pro které byly pořízeny, nejdéle však 5 let od skončení právního vztahu s obchodním partnerem či zákazníkem, nebo po dobu, kterou správci ukládají jeho zákonné povinnosti k uchovávání či archivaci dokumentů. Různé zákonné povinnosti k uchování vyplývají z účetních předpisů a právních předpisů daňového práva.

Opatření k zabezpečení vašich údajů

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše osobní údaje, které spravujeme, před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, ztrátou, zničením a před přístupem ze strany neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále vylepšují na základě technologického rozvoje.

Kontaktní údaje správce pro zpracování osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů Polypak s.r.o. Osada Dukla 253, Hala č. 3 41501 Újezdeček u Teplic Czech Republic je správcem pro zpracování osobních údajů.

Polypak s.r.o. Osada Dukla 253, Hala č. 3 41501 Újezdeček u Teplic Czech Republic, webové stránky stránky wiki.lpunity.com, e-mail [email protected] pro nás údaje zpracovává. Děje se tak pro účely poskytování služeb, kterými jste nás pověřili, a za účelem zpracování vašich dotazů a vylepšování funkčnosti a obsahu našich webových stránek.

Příslušným dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů společnosti K+S Polypak s.r.o. je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Osada Dukla 253, Hala č. 3 41501 Újezdeček u Teplic Czech Republic, tel.+420 417 580 000, e-mail: [email protected]

Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů

Platné právo na ochranu osobních údajů vám vůči nám zaručuje ohledně zpracování vašich osobních údajů rozsáhlá práva týkající se informací a intervenčních zásahů. Jsou to:

Změny směrnice o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo, toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli měnit. Doporučujeme vám proto, abyste prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali.

 

Stav: březen 2020

 

0 Nákupní košík